logoapplenho.pngLINH KIỆN IPHONE 7 PLUS
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Màn Hình Zin Ép Kính 2.900.000
Pin Cell zin Apple x
Cáp Nguồn Zin Máy x
Cáp Nguồn Zin LK 160.000
Cáp Volume Zin Máy x
Cáp Volume Zin LK x
Cụm Cáp Sạc Zin Máy x
Cụm Cáp Sạc Zin LK 250.000
Dây Nút Home Zin Máy x
Rung Zin Máy x
Loa Trong Zin Máy 180.000
Cam Trước Zin Máy x
Cam Sau Zin Máy x
Dán Pin
 LINH KIỆN IPHONE 7
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Màn Hình Zin Ép Kính 2.400.000
Pin Cell zin Apple x
Cáp Nguồn Zin Máy x
Cáp Nguồn Zin LK 170.000
Cáp Volume Zin Máy x
Cáp Volume Zin LK x
Cụm Cáp Sạc Zin Máy x
Cụm Cáp Sạc Zin LK 180.000
Dây Nút Home Zin Máy x
Rung Zin Máy 80.000
Loa Trong Zin Máy 290.000
Cam Trước Zin Máy x
Cam Sau Zin Máy 480.000
Dán Pin x
LINH KIỆN IPHONE 6S PLUS
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Màn Hình x
Pin Cell zin Apple 160.000
Cáp Nguồn Zin Máy 85.000
Cáp Nguồn Zin LK 50.000
Cáp Volume Zin Máy 90.000
Cáp Volume Zin LK 45.000
Cụm Cáp Sạc Zin Máy 350.000
Cụm Cáp Sạc Zin LK 110.000
Dây Nút Home Zin LK 35.000
Rung Zin Máy 35.000
Rung Zin LK 15.000
Loa Trong Zin Máy 30.000
Cam Trước Zin Máy 145.000
Cam Trước Zin LK 80.000
Cam Sau Zin Máy 250.000
Cam Sau Zin LK x
Dán Pin 5.000
LINH KIỆN IPHONE 6S
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Màn Hình Zin Ép Kính 1.100.000
Pin Cell zin Apple 150.000
Cáp Nguồn Zin Máy 90.000
Cáp Nguồn Zin LK 50.000
Cụm Cáp Sạc Zin Máy 115.000
Cụm Cáp Sạc Zin LK 60.000
Dây Nút Home Zin Máy x
Rung Zin Máy 45.000
Loa Trong Zin Máy 30.000
Cam Trước Zin Máy 120.000
Cam Trước Zin LK 80.000
Cam Sau Zin Máy 180.000
Dán Pin 5.000
LINH KIỆN IPHONE 6 PLUS
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Màn Hình Zin Ép Kính 1.150.000
Pin Cell zin Apple 140.000
Cáp Nguồn Zin Máy 90.000
Cáp Nguồn Zin LK 55.000
Cáp Volume Zin Máy 80.000
Cáp Volume Zin LK 35.000
Cụm Cáp Sạc Zin Máy 115.000
Cụm Cáp Sạc Zin LK 65.000
Dây Nút Home Zin Máy x
Dây Nút Home Zin LK 35.000
Rung Zin Máy 40.000
Loa Trong Zin Máy 30.000
Cam Trước Zin Máy 90.000
Cam Trước Zin LK 55.000
Cam Sau Zin Máy 120.000
Cam Sau Zin LK x
Dán Pin 5.000
LINH KIỆN IPHONE 6
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Màn Hình Zin Ép Kính 600.000
Pin Cell zin Apple 105.000
Cáp Nguồn Zin Máy 75.000
Cáp Nguồn Zin LK 40.000
Cáp Volume Zin Máy 70.000
Cáp Volume Zin LK 35.000
Cụm Cáp Sạc Zin Máy 100.000
Cụm Cáp Sạc Zin LK 60.000
Dây Nút Home Zin Máy x
Dây Nút Home Zin LK 35.000
Rung Zin Máy 30.000
Loa Trong Zin Máy 30.000
Cam Trước Zin Máy 90.000
Cam Trước Zin LK 55.000
Cam Sau Zin Máy 100.000
Cam Sau Zin LK 55.000
Dán Pin 5.000
LINH KIỆN IPHONE 5S
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Màn Hình Zin Ép Kính 430.000
Màn Hình Zin Tháo Máy 500.000
Pin Cell zin Apple x
Cáp Nguồn Zin Máy 55.000
Cáp Nguồn Zin LK 35.000
Cụm Cáp Sạc Zin Máy x
Cụm Cáp Sạc Zin LK 40.000
Dây Nút Home Zin LK 35.000
Rung Zin Máy 15.000
Loa Trong Zin Máy 15.000
Cam Trước Zin Máy 55.000
Cam Sau Zin Máy 100.000
Cam Sau Zin LK 70.000
Dán Pin 5.000
LINH KIỆN IPHONE 5
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Màn Hình x
Pin Cell zin Apple x
Cáp Nguồn Zin Máy 55.000
Cáp Nguồn Zin LK 30.000
Cụm Cáp Sạc Zin Máy 60.000
Cụm Cáp Sạc Zin LK 35.000
Dây Nút Home Zin LK 35.000
Rung Zin Máy 20.000
Rung Zin LK 10.000
Loa Trong Zin Máy 20.000
Loa Trong Zin LK 10.000
Cam Trước Zin Máy 30.000
Cam Sau Zin Máy x
Cam Sau Zin LK 60.000
Dán Pin 5.000
LINH KIỆN IPAD
Tên Linh KiệnLoại HàngGiá
Cảm Ứng iPad 2 Zin Apple 155.000
Cảm Ứng iPad 2 Zin LK 100.000
Cảm Ứng iPad 3 - 4 Zin Apple 160.000
Cảm Ứng iPad 3 - 4 Zin LK 105.000
Cảm Ứng iPad Air 1 Zin Apple 260.000
Cảm Ứng iPad Air 1 Zin LK 155.000
Cảm Ứng iPad Air 2 Zin Apple 350.000
Cảm Ứng iPad Mini 1 - 2 Zin Apple có ic 430.000
Cảm Ứng iPad Mini 1 - 2 Zin Apple không ic 170.000
Cảm Ứng iPad Mini 1 - 2 Zin LK có ic 280.000
Cảm Ứng iPad Mini 1 - 2 Zin LK không ic 100.000
Cảm Ứng iPad Mini 3 Zin Apple có ic 470.000
Cảm Ứng iPad Mini 3 Zin Apple không ic 270.000
Cảm Ứng iPad Mini 3 Zin LK có ic 300.000
Cảm Ứng iPad Mini 3 Zin LK không ic 125.000
Cảm Ứng iPad Pro 9.7" Zin Apple 980.000
Cảm Ứng iPad Pro 12.9" Zin Apple 1.200.000
logoapplenho.pngIC IPHONE
Tên ICLoại HàngGiá
IC USB 5S New Cao Cấp 40.000
IC USB 6 New Cao Cấp 40.000
IC USB 6 PLUS New Cao Cấp 40.000
logoapplenho.pngIC IPAD
Tên ICLoại HàngGiá
IC Wifi Air 2 - Wifi New Cao Cấp 320.000
IC Cảm Ứng Air 2 Zin Tháo Máy 390.000